V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Další informace
Více informací o Školské radě najdete ve Školském zákoně na stránkách MŠMT.

Členové školské rady

Z řad zaměstnanců školy:

 • Mgr. Veronika Stávková
 • Jana Mikulicová

Z řad zákonných zástupců žáků:

 • Lenka Němečková
 • Pavlína Otáhalová

Za zřizovatele (OU Starý Poddvorov):

 • Josef Luža
 • Ing. Ladislav Šťastný Ph. D.