Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Starý Poddvorov vykonává činnost dvou škol - mateřské školy a základní školy. Naše škola se nachází v obci Starý Poddvorov na jihu Moravy, ve folklorní oblasti Podluží. Protože je to malá vesnice s počtem do 1000 obyvatel, proto i škola má malý počet žáků. Je to škola malotřídní.

Základní škola je integrovaná s mateřskou školou již od roku 1994. Integrace nám vyhovuje. Spolupráce obou škol je v současné době velmi dobrá. Navzájem si vypomáháme v otázkách pedagogických, provozních i ekonomických.
Usilujeme o to, aby naše škola byla školou pro všechny děti, nadané, se specifickými poruchami učení nebo děti postižené. Chceme, aby výchova a vzdělání na škole probíhalo v duchu rozvoje žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat. Snažíme se vytvořit pro všechny děti bez rozdílu takové vzdělávací podmínky v podnětném prostředí, kde se budou jak žáci, tak učitelé cítit dobře. Budujeme školu jako příjemné a přátelské prostředí. Zaměřujeme se na učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazujeme podle schopností žáků. Zaměřujeme se především na důkladné procvičování a osvojování učiva. Ve škole má své místo výchova jazyková, sportovní, hudební, výtvarná i dramatická. Děti by měly mít radost z pohybu, z dovednosti vytvořit vlastní dílo, domluvit se cizí řečí. Měly by mít ctižádost hledat cestu k úspěchu. Dokázat pracovat samostatně, ale také spolupracovat ve skupině i ve větším kolektivu. Děti se učí odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jejich věku.
Chceme školu otevřenou široké veřejnosti, která bude centrem vzdělanosti a kultury.
Snažíme se u žáků utvářet vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Školou s dobrými výsledky může být jen škola s pozitivním klimatem a dobrou spoluprací učitelského sboru, ostatních pracovníků školy, rodičů a obce.

Výuka v 1., 2., 3. a 4. ročníku probíhá podle školního vzdělávacího programu „Společné učení i tvoření“, v 5. ročníku podle školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola“. Škola má 5 ročníků ve čtyřech třídách.
V mateřské škole v současné době nabízíme výchovu dětí ve dvou třídách. I. třída dětí od 3 do 4 let a II. třída pro děti 5 a 6 leté.
Zájemci o naší mateřskou školu jsou nejen z řad rodičů naší obce a obce Nový Poddvorov, ale také z okolních obcí.
Od roku 2013, kdy byla MŠMT uzákoněna možnost přijetí dětí mladších 3 let, vypracovala naše škole dodatek ŠVP pro děti mladší 3 let a pracujeme i s těmito dětmi.