DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Naše škola je zapojena do Národního plánu obnovy financovaného z prostředků EU. Stručně ho charakterizuje ministerstvo školství:
Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.
 
Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní akce. Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2. NPO - Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 - Doučování žáků škol).
 
Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.


Prakticky: Děti mohou navštěvovat doučování z hlavních předmětů - matematika, čeština. Jde o placenou službu, kterou hradí stát prostřednictvím fondů Evropské unie. Doučování se uskuteční podle pokynů jednotlivých vyučujících v době po vyučování.

 

Snímek obrazovky 2024 03 16 080156Snímek obrazovky 2024 03 16 080503

Snímek obrazovky 2024 03 16 080751

 

 

 

MLÉKO DO ŠKOL

 

Program podpory spotřeby mléka ve školách existuje v České republice již od roku 1999.  Po vstupu ČR do Evropské unie byl tento projekt přizpůsoben unijním předpisům a fungoval pod názvem Podpora spotřeby školního mléka. Ve školním roce 2017/2018 došlo ke sjednocení podmínek pro poskytování ovoce, zeleniny a mléka do škol a projekt se stal pod názvem Mléko do škol součástí školního projektu spolu s Ovocem a zeleninou do škol. Žáci mají garantované pravidelné dodávky konzumního mléka, případně neochucených mléčných výrobků zdarma.

https://mlekodoskol.szif.cz/

 

PROJEKT OP JAK ŠABLONY PRO ZŠ a MŠ I

EUMŠMT Barevné RGB

Projekt Škola Starý Poddvorov 4 byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.
Operační program Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) vychází z dokumentů definujících národní politiku v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje a navazuje na úspěšný Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“). Zkušenosti z OP VVV, jím podpořené oblasti a vytvořené mechanismy jsou základem navazujícího OP JAK, který dále prohloubí a posílí pozitivní dopady již realizovaných intervencí a změn v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje.
Modernizace cílů a obsahů vzdělávání, včetně forem a metod učení na všech úrovních vzdělávací soustavy (tj. od předškolního vzdělávání po terciární a další vzdělávání), jsou spolu se zajištěním spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání a snížením segregace, nerovností a rizika vyloučení ohrožených skupin ze vzdělávání nezbytným předpokladem pro zajištění kvalitního života a dlouhodobé uplatnitelnosti jednotlivce ve společnosti a na trhu práce. Cílem vzdělávání v následující dekádě musí být jedinec vybavený základními znalostmi a dovednostmi, který dokáže v co nejvyšší míře využít svůj potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch nejen svého vlastního rozvoje, ale ve prospěch rozvoje společnosti. Neopominutelnou součástí jeho vzdělání, a to ať už ve vzdělávání počátečním, tak i ve vzdělávání dalším, je v tomto ohledu i vzdělávání občanské.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003521

https://opjak.cz/ 

MRKEV A MRKVIČKA

mrkev

MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2001, a v současné době je do tohoto programu zapojeno 644 základních a středních škol ze všech krajů ČR. Cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO, a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností. Služby poskytované zařízením zapojeným v síti v roce 2016 zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník. Materiály jsou zapojeným zařízením distribuovány prostřednictvím krajských koordinátorů sítě, kterými jsou některá členská střediska Pavučiny. Pedagogickým pracovníkům ze škol v síti MRKEV se také snažíme zprostředkovávat vzájemnou výměnu zkušeností a podporovat jejich spolupráci, a to prostřednictvím regionálních setkání.

https://www.lipka.cz/sit-zs-mrkev-kamenna?idm=347mrkvicka

Mrkvička je síť mateřských škol a 1. a 2. ročníků základních škol se zájmem o ekologickou výchovu, kterou Lipka koordinuje od roku 2004. Od roku 2009 je jihomoravská síť součástí celostátní sítě MŠ Mrkvička. Jejím cílem je podpořit rozvoj ekologické výchovy v mateřských školách prostřednictvím zprostředkování komunikace mezi mateřskými školami a odborníky na ekologickou výchovu a výměnu informací a zkušeností mezi pedagogy mateřských škol navzájem.
V Jihomoravském kraji je v současnosti zapojeno 131 škol a dalších zařízení.

https://www.lipka.cz/mrkvicka?idm=42

 

OVOCE DO ŠKOL 

ovoce

Od září letošního roku se školy v České republice zapojují již SEDMÝM rokem do projektu Ovoce a zelenina do škol. Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky 
ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.  Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.

https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx