V Rakousko-Uhersku, za vlády Marie Terezie, byla zákonem zavedena povinná školní docházka .

Již v roce 1818 žádali poddvorovští občané krajský úřad o zřízení vlastní školy. Ten 16.11.1821 přípisem vyzval vrchnostenský úřad, aby v obci obecnou školu zřídil.

Dříve docházeli žáci staro- i novopoddvorovští do školy do Čejkovic.

Cit:  "Jelikož městýs Čejkovice dobrou hodinu na severozápad vzdálen jest, byla chůze do školy jak v létě, při horkých, palčivých dnů, tak i v zimě při spoustě sněhové ne-li nemožnou, tedy obtížnou velmi." /kronika/

Občané Starého i Nového Poddvorova, kterým bylo dětí líto, že musí podnikat velmi  svízelnou cestu za vzděláním, se obrátili na správce c.k. Velkostatku v Hodoníně na pana M. Pfermanna z Eichenthalu, aby daroval obci panskou bednárnu na vybudování školy.

Působením pana správce dostal Starý Poddvorov 21. února 1822 zdarma tuto budovu. Byla zde zřízena jednotřídní škola - v jedné světnici o 16 lavicích a jedním stolem a židlí pro učitele.

Pro potřebu učitele byly zřízeny dvě prostorné světnice, komora a klenutý sklep.

Byla to stavba s doškovou střechou postavená z kotovic.

"Aby si učitel dobytek nějaký držet mohl, opatřena školní budova dvěma chlévy, a sice jeden pro hovězí a druhý menší pro vepřový dobytek.Vpředu i vzadu objímaly školní stavení dvě ovocné zahrady." /cit. Kronika/

V nově vzniklé škole se začalo vyučovat 1. září 1824

Do nově zřízené staropoddvorovské školy přichází její první učitel František Doneé.

Byl z francouzské rodiny, která se za vlády Marie Terézie přistěhovala (jako jiné mnohé rodiny) do Čejče a tam se usadila.

Budova školy brzy přestala žákům vyhovovat. Ve školním roce 1887/1888 totiž docházelo do školy 175 žáků. Bylo nutno postavit školu novou.

 22. května 1889 se začaly konat přípravy na stavbu nové budovy a 24. května byl položen základní kámen.

Dlouhá však byla jednání o stavbu nové budovy.Mnohokrát zasedalo zastupitelstvo obou obcí, což dokladují protokoly z jednání obecního výboru.

Velkou překážkou ve výboru byl  postoj zástupců obce Nový Poddvorova. Ti nebyli ochotni na stavbu školy přispět, toužili po vlastní škole, což se jim podařilo v roce 1903.

Neochotu postavit novou budovu školy dokladoval obecní výbor svou nesolventností. Později do těchto jednání musel zasáhnout velkostatek v Hodoníně, pod nějž obec patřila. Teprve zástupci tohoto velkostatku, především pan oficiál J. Glazen dovedli jednání ke zdárnému konci a škola se začala stavět.

V konkurzu vyhrál stavitel Karel Hollan s rozpočtem 9 000 zlatých, ale o stavbu školy se nakonec postaral pan stavitel  Polešovský.

1. září 1889 byla nová budova slavnostně otevřena a vysvěcena. Školu vysvětil důstojný pan farář Eduard Keller z Čejkovic. Budova byla pouze přízemní a měla dvě třídy,i když se vyučovalo jen ve třídě jedné.

Teprve  1. zářím roku 1890 se jednotřídní škola ve Starém Poddvorově stává školou dvojtřídní.

K nadstavbě školy a rozšíření o další dvě třídy dochází v červnu 1914.

 O provedení prací se postarala firma Hillan-Kučera z Hodonína. Plány nakreslil architekt.

Z důvodu přestavby byl školní rok 1913/14 ukončen 30. května a v září se již v nadstavené škole začalo vyučovat. 

Takto vystavěná budova sloužila až do roku 1972, kdy proběhla její rekonstrukce.

V roce 1987 byla škola zrušena. Žáci přešli do Základní školy v Čejkovicích. Tři roky zely stěny školy prázdnotou.

O znovuotevření školy se postarali obyvatelé obce po listopadových událostech 1989. Vyučování ve škole ve Starém Poddvorově bylo obnoveno 1. září 1990 a probíhá v ní dodnes.