ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

zdraví

 Program sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí WHO. Tyto faktory se školy snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních kompetencí všech členů školního společenství.

Koordinátorem a garantem programu ŠPZ v České republice je Státní zdravotní ústav (SZÚ) se sídlem v Praze.

Národní síť programu Škola podporující zdraví v ČR je zároveň jedním ze 43 členů evropské sítě Schools for Health in Europe (SHE), která má v Evropě tradici od roku 1992.

http://www.szu.cz/program-skola-podporujici-zdravi

 

 

 

 

PROJEKT ŠABLONY PRO ZŠ a MŠ III.

šablony

Cílem tohoto projektu je podpořit školy formou dílčích projektů zjednodušeného vykazování. Naše základní a mateřská škola využívá z tohoto projektu personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, spolupráci s rodiči dětí a žáků formou přednášek a rozvojové aktivity školy. Mezi tyto aktivity patří například čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v cizím jazyce, badatelský klub, využití ICT ve vzdělávání dětí mateřské školy a žáků základní školy a projektové dny ve výuce i mimo školu.

 

 

 

MRKEV A MRKVIČKA

mrkev

MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2001, a v současné době je do tohoto programu zapojeno 644 základních a středních škol ze všech krajů ČR. Cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO, a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností. Služby poskytované zařízením zapojeným v síti v roce 2016 zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník. Materiály jsou zapojeným zařízením distribuovány prostřednictvím krajských koordinátorů sítě, kterými jsou některá členská střediska Pavučiny. Pedagogickým pracovníkům ze škol v síti MRKEV se také snažíme zprostředkovávat vzájemnou výměnu zkušeností a podporovat jejich spolupráci, a to prostřednictvím regionálních setkání.

https://www.lipka.cz/sit-zs-mrkev-kamenna?idm=347mrkvicka

Mrkvička je síť mateřských škol a 1. a 2. ročníků základních škol se zájmem o ekologickou výchovu, kterou Lipka koordinuje od roku 2004. Od roku 2009 je jihomoravská síť součástí celostátní sítě MŠ Mrkvička. Jejím cílem je podpořit rozvoj ekologické výchovy v mateřských školách prostřednictvím zprostředkování komunikace mezi mateřskými školami a odborníky na ekologickou výchovu a výměnu informací a zkušeností mezi pedagogy mateřských škol navzájem.
V Jihomoravském kraji je v současnosti zapojeno 131 škol a dalších zařízení.

https://www.lipka.cz/mrkvicka?idm=42

 

OVOCE DO ŠKOL 

ovoce

Od září letošního roku se školy v České republice zapojují již SEDMÝM rokem do projektu Ovoce a zelenina do škol. Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky 
ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.  Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.

https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx