úterý, 14 duben 2020 19:54

Zápis do MŠ

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu, budou zápisy do mateřské školy probíhat online bez přítomnosti dětí a rodičů pouze ve formální verzi.

Podat přihlášku k zápisu do mateřské školy je možné od 2. do 16. května 2020, a to

- elektronicky (e-mailem s elektronickým podpisem, datovou schránkou),

- poštou,

- případně vhozením přihlášky do schránky školy,

- osobně po individuální domluvě na tel. 702054797.

Rodiče dětí k zápisu doloží:

• Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ

• Prohlášení o řádném očkování dítěte (není třeba navštívit lékaře)

• Kopii očkovacího průkazu

• Kopii rodného listu dítěte

• Kopii občanského průkazu zákonného zástupce žáka, včetně místa trvalého pobytu 

Formuláře dokumentů potřebných k zápisu do MŠ:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání zde

Čestné prohlášení o očkování zde

Povinné předškolní vzdělávání

Počínaje dnem 1. 9. 2020 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2020 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.

Kritéria pro přijímání dětí

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Starý Poddvorov budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

  • děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné ( do 31. 8. 2020 dosáhly pěti let věku)
  • děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší
  • děti s trvalým pobytem v jiných obcích, které do 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku,  od nejstarších po nejmladší
  • děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně druhého roku věku,  od nejstarších po nejmladší.

Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování

Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2020 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2020 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Naposledy změněno středa, 15 duben 2020 09:11